16 მაისი 2018 03:44 1083

„ეს "ბლეფი" - არიქა დიდი სისხლისღვრა ავიცილეთ თავიდანო - აწყობს ხელისუფლებას“

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე წერს:

„მინდა გ თ ხ ო ვ ო თ ერთ რამ! ნუ უწყობთ თქვენც ხელს 
ნ ა რ კ ო მ ა ნ ე ბ ი ს თ ვ ი ს და მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს თ ვ ი ს 
სასურველი ორი ტ რ ე ნ დ ი ს დამკვიდრებას!
ისინი განსაკუთრებული გულმოდგინებით ცდილობენ
დაამკვიდრონ საზოგადოებაში ეს ო რ ი მოსაზრება:-
1. ეს იყო ა ხ ა ლ გ ა ზ რ დ ე ბ ი ს პროტესტი ძ ვ ე ლ ი 
თაობის მიმართ და ახალი თ ა ო ბ ა იდგა აქციაზე!
2. საზოგადოება გ ა ი ხ ლ ი ჩ ა ორ ნაწილად:- 
კ ო ნ ს ე რ ვ ა ტ ო რ ე ბ ი და თ ა ვ ი ს უ ფ ლ ე ბ ი!
აი, ამ ორი თვალსაზრისის დამკვიდრება მიდის მთელი
მონდომებით და ამას ქართული ტ ე ლ ე ვ ი ზ ი ე ბ ი 
უწყობენ ხელს! სამწუხაროდ თქვენც, ანუ საზოგადოების
ნ ო რ მ ა ლ უ რ ი ნაწილიც უწყობთ ხელს, როდესაც წერთ -
"იქ ჩვენი შ ვ ი ლ ე ბ ი დგანან, შვილებო, გთხოვთ მოდით
აზრზე, დაფიქრდით" ან კიდევ - "მოვუწოდებ ქართველების
ო რ ი ვ ე მხარეს, ნუ გააჩაღებენ ს ა მ ო ქ ა ლ ა ქ ო შუღლს
და დაპირისპირებს" და ა.შ.
1. აბა, კარგად დააკვირდით - სად უფრო მეტი ახალგაზრდა
იდგა, "აქციაზე" თუ "კონტრაქციაზე"? ეს ნარკომანების აქცია
არის ს ა შ უ ა ლ ო ასაკის 25-30-35-40 წლის და კიდევ უფრო
მაღალი ასაკის კარგად დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ უ ლ ი, ტრენინგ-
გავლილი ა ვ ა ნ ტ ი უ რ ი ს ტ ე ბ ი ს აქცია და იქ ძალიან
ცოტაა "შ ვ ი ლ ე ბ ი ს თაობა"!
2. რაც შეეხება "საზოგადოების ორად გახლეჩას" - ეს არის 
არა "ორად გახლეჩა", არამედ ორი უ ლ ტ რ ა - ჯ გ უ ფ ი ს
დაპირისპირება! "სამოქალაქო დაპირისპირებაზე" რომ 
ლაპარაკობთ, კაცურად, ერთ მხარეს ა ს ი ა თ ა ს ი კაცი იდგა
და მეორე მხარეს ო რ ა ს ი ა თ ა ს ი? თუ რაის ერის გახლეჩაზე
მელაპარაკებით? ასეთი დაპირისპირებები ძალიან ხშირად
"დინამო"-"ტორპედოს" გ უ ლ შ ე მ ა ტ კ ი ვ რ ე ბ ს შორისაც
ხდება და დამერწმნუნეთ, იქ უფრო მეტი ხალხი ურტყამს
ხოლმე ერთმანეთს, ვიდრე ეს 13 მაისს იყო ო რ ი ვ ე მხარეს!
ეს "ბ ლ ე ფ ი" - არიქა დიდი ს ი ს ხ ლ ი ს ღ ვ რ ა ავიცილეთ
თავიდანო - აწყობს ხ ე ლ ი ს უ ფ ლ ე ბ ა ს და განსაკუთრებით
შს მინისტრ გ ა ხ ა რ ი ა ს! ამით სპეკულირებს და "პ ი ა რ ს"
იკეთებს კ ა ლ ა ძ ე ც! ჩემს და კიდევ უფროს თაობას ეხსომება
"დინამო"-"დნეპრის" დაპირისპირების დროს რომ გადახტა
ედუარდ შ ე ვ ა რ დ ნ ა ძ ე აღელევბულ მაყურებლებში, აი
ზუსტად ეგეთი ც ი რ კ ი დადგეს ამათმაც! პ ო ლ ი ც ი ა
(იმ დროს კი მ ი ლ ი ც ი ა) ასეთ პატარა ულტრა-ჯგუფებს
ყოველგვარი ზედმეტი ხმაურის გარეშე უნდა აშორებდეს
ერთმანეთს! არ არის საჭირო აქ რაიმეს დ რ ა მ ა ტ ი ზ ე ბ ა!
სულ 8 ცალი მოკლე "ბოგდანი" ეყო "ერის ნაწილის" გაყვანას
"სისხლისღვრის კერიდან"! ხოლო მეორე მხარეს, მაქსიმუმ
ორი ამდენი ადამიანი იდგა! "ერის გახლეჩა" არა ატამი!
საზოგადოებაში ასეთი ულტრა-ჯგუფები კიდევ უამრავია!
საზოგადოება კი რამდენიმე ათეული ფენისგან შედგება!
ერის ძ ი რ ი თ ა დ ი, ნორმალური ნაწილი სახლში ზის!
ნუ უწყობთ ხელს ამ "მ ო ბ ო დ ი შ ე" ხელისუფლებას იმაში,
რომ რაღაც პატარა ჯგუფების დატაკება "ერის ტრაგედიად"
დატახონ, ხოლო საკუთარი თავი "დიდი სიხლისღვრის"
თავიდან ამცილებელ გ მ ი რ ე ბ ა დ!“

×